ŠTATÚT SÚŤAŽE

Facebook fans

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Agentúra EL (Agency EL), s. r. o.

Sídlo: Partizánska cesta 1513/9 026 01 Dolný Kubín

IČO: 46061975

DIČ: 2023210717

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54317/L

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 06.2.2020 do 14.2.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť užívateľ Facebooku straší ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), alebo s korešpondenčnou adresou na území SR.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže  uverejnil komentár pod príslušnú súťaž.

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je Solaris sypaný čaj Kamilkový sen 20g

Daň z výhry a akékoľvek iné náklady spojené s používaním výhry hradí výherca. Celková hodnota výhry pre výhercu v súťaži je maximálne 10 €.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom online platformy.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB fanpage stránke. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom Massengera. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady výhercu.

  1. Ochrana osobných údajov

Registráciou v Súťaži (poskytnutím osobných údajov v rámci súťaže) účastník súťaže v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú slúžiť k účelu organizácie súťaže, kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry. Usporiadateľ súťaže je oprávnený zverejniť fotografiu zachytávajúcu preberanie výhry na sociálnych sieťach organizátora.

Usporiadateľ má právo spracúvať osobné údaje súťažiaceho do 30 dní odo dňa ukončenia súťaže.

Všeobecné informácie o prístupe k ochrane osobných údajov sú dostupné na stránke: https://solaris-tea.eu/index.php/hikashop-menu-for-categories-listing/ochrana-osobnych-udajov

  1. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ má právo na zmenu pravidiel súťaže počas doby trvania súťaže. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi súťaže.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na výhercu okamžikom odovzdania výhry výhercovi.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Dolnom Kubíne , dňa 5.2.2020.

Kontakt

Tel: 0903 828 994
Email: info@solaris-tea.eu 

Website: www.solaris-tea.eu

Veľkoobchod