ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIAZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA 

Podmienky spracovania osobných údajov v databáze registrovaných zákazníkov podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 

1.       Úvod

Vyslovením súhlasu so spracovaním osobných údajov pri registrácii do databázy  našich zákazníkov udeľuje fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) spoločnosti Agentúra EL (Agency EL), s. r. o.Partizánska cesta 1513/9 026 01 Dolný Kubín,  Slovenská republika, IČO46061975, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, oddiel Sro,, ako prevádzkovateľovi (správcovi) podľa ustanovenia § 4 odst. 2 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“), svoj súhlas so spracovaním ich osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne. 

2.       Rozsah spracovania

Osobné údaje dotknutá osoba poskytuje pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, a k týmto údajom sú ďalej priraďované údaje o nákupoch tovaru na webových stránkach spoločnosti (ďalej len „Osobné údaje“).  

3.       Účel spracovania

Osobné údaje sú spracované pre nasledujúci účel spracovania Osobných údajov: vedenie Osobných údajov dotknutej osoby v databáze registrovaných zákazníkov v e-shope spoločnosti Agentúra EL (Agency EL), s.r.o.,  vedenie údajov o nákupoch dotknutej osoby (zákazníka) uskutočnených v e-shope, zasielanie ponúk tovaru elektronickými prostriedkami a poštou, poskytovanie zliav a výhod, usporadúvanie súťaží určených pre registrovaných užívateľov, obchodné, propagačné a reklamné aktivity a evidenčné a štatistické účely. 

4.       Doba, na ktorú je súhlas udelený

Súhlas so spracovaním Osobných údajov na vyššie uvedené účely poskytuje dotknutá osoba na dobu neurčitú. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať e-mailom, alebo písomnou formou. 

5.       Aktuálnosť a zmeny údajov

Dotknutá osoba prehlasuje, že Prevádzkovateľovi poskytla pravdivé, správne a aktuálne Osobné údaje. V prípade zmeny týchto údajov vykoná dotknutá osoba ich aktualizáciu. 

6.       Osoby, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené

Dotknutá osoba súhlasí s tým, aby boli ňou poskytnuté Osobné údaje sprístupnené zmluvným partnerom Prevádzkovateľa (napr. prepravným spoločnostiam, reklamným agentúram, tlačiarenským spoločnostiam, subjektom poskytujúcim poradenstvo a odborné služby Prevádzkovateľovi) ďalej len( „Príjemcovia“) a to predovšetkým za účelom doručovania zásielok a obchodných vyrozumení (dodávky objednaného tovaru, ponuka tovarov, katalógy),  na e-shope. Dotknutá osoba berie na vedomie Informácie Prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov, s ktorými sa oboznámila a rozumie im.


ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

zákazníkov Informácia (poučenie) prevádzkovateľa 

Podľa ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov týmto poskytuje spoločnosť Agentúra EL (Agency EL), s. r. o., Partizánska cesta 1513/9 026 01 Dolný Kubín,  Slovenská republika, IČO46061975, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel Sro ,ktorá je prevádzkovateľom (správcom) spracovávajúcim osobné údaje zákazníkov e-shopu (ďalej „Prevádzkovateľ“). Tieto informácie (poučenie) Prevádzkovateľa sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov registrovaných zákazníkov e-shopu a na spracovanie osobných údajov tých zákazníkov, ktorý nakúpia tovar na jej  webových stránkach bez registrácie, pokiaľ je spracovanie ich osobných údajov nevyhnutné na uvedený účel.

 •           Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov e-shopu (ďalej iba „dotknuté osoby“ alebo „zákazníci“) sa spracovávajú v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, a ďalej sa spracovávajú údaje o nákupoch tovaru, na webových stránkach  spoločnosti (ďalej iba „Osobné údaje“). V prípade neregistrovaných zákazníkov sa spracovávajú osobné údaje len vtedy, pokiaľ je také spracovanie nevyhnutné (napr. nákup na webových stránkach) a iba v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa odst. 2 posledná veta.

•           Osobné údaje sa spracovávajú v prípade registrovaných zákazníkov e-shopu na účel vedenia Osobných údajov dotknutej osoby v databáze registrovaných zákazníkov,  vedenia údajov o nákupoch dotknutej osoby (zákazníka) uskutočnených v e-shope, zasielanie ponúk tovaru elektronickými prostriedkami a poštou, poskytovanie zliav a výhod, organizovanie súťaží určených pre registrovaných užívateľov, obchodné, propagačné, marketingové a reklamné aktivity a evidenčné a štatistické účely. Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov sa spracovávajú na účel uzavretia a plnenia zmluvy o nákupe tovaru a ďalej na účel plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ako aj na účely priameho marketingu a v prípade súhlasu na využitie emailovej adresy na zasielanie obchodných oznámení.

•           Dotknutá osoba si je vedomá dobrovoľnosti poskytnúť požadované Osobné údaje; pokiaľ sú Osobné údaje poskytnuté so súhlasom dotknutej osoby, uchovávajú sa a spracovávajú po dobu registrácie. V prípadoch spracovanie bez súhlasu dotknutej osoby sa Osobné údaje spracovávajú iba po dobu nudnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plnení zákonných povinností Prevádzkovateľa z toho vyplývajúcich;

•           Osobné údaje registrovaných zákazníkov môžu byť sprístupnené zmluvným partnerom Prevádzkovateľa (napr. zasielateľským spoločnostiam, reklamným agentúram, tlačiarenským spoločnostiam, subjektom poskytujúcim poradenstvo a odborné služby Prevádzkovateľovi), a to najmä za účelom doručovanie zásielok a obchodných oznámení (dodania objednaného tovaru, ponuky tovaru, katalógy). V prípade neregistrovaných zákazníkov sa Osobné údaje poskytujú iba v nevyhnutnom rozsahu zmluvným partnerom Prevádzkovateľa za účelom splnenia zmluvy a nákupe tovaru a plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, za účelom priameho marketingu a v prípade súhlasu s použitím emailovej adresy za účelom zasielania obchodných oznámení. 

•           Dotknutá osoba má nasledujúce práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov:

•           na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo od Prevádzkovateľa vyžadovať:

•          potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje spracované, pričom túto požiadavku je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

•          vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní Osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ustanovenia § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov, pričom túto požiadavku je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

•          vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Prevádzkovateľ Osobné údaje na spracovanie, pričom túto požiadavku je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

•          vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, pričom tieto informácie je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekočiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, opatrením technických nosičov dát a s odoslaním informácií dotknutej osobe, pokiaľ zvláštny zákon nestanoví inak,

•          opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracovanie, pričom túto požiadavku je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

•          likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil, pričom túto požiadavku je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

•          likvidáciu Osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracovania, pokiaľ došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov, pričom túto požiadavku je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

•          blokovanie a likvidáciu Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím doby jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom túto požiadavku je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne;

•           na základe bezplatnej písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo u Prevádzkovateľa vysloviť nesúhlas s:

•          spracovaním Osobných údajov, u ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

•          využívaním Osobných údajov uvedených v ustanovení  § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov (sú to: meno, priezvisko a korešpondenčná adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo  poskytovaním osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov (sú to: meno, priezvisko a korešpondenčná adresa) na účely priameho marketingu;

•           dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek u prevádzkovateľa vzniesť námietky:

•          voči spracovaniu Osobných údajov v prípadoch podľa § 10 odst. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov o neoprávnenom zasahovaní do ich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takým spracovaním Osobných údajov poškodené, pričom pokiaľ tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že je jej námietka oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný Osobné údaje, ktorých spracovanie dotknutá osoba spochybnila, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať, ako náhle to okolnosti dovolia

•          nepodliehať rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dopad, pokiaľ sa také rozhodnutie vydá výhradne na základe úkonov automatizovaného spracovania Osobných údajov; má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu rolu pri prieskume rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe prieskumu a výsledku zistení Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa doručenia jej žiadosti, dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, pokiaľ to stanoví zvláštny zákon, v ktorom sú upravené opatrenia k zaisteniu oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo pokiaľ v rámci predzmluvných vzťahom alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, v ktorom vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo pokiaľ Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné vhodné opatrenia k zaisteniu oprávnených záujmov dotknutej osoby;

•           v prípade podozrenia, že sa jej Osobné údaje neoprávnene spracovávajú, môže dotknutá osoba podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontakt

Tel: 0903 828 994
Email: info@solaris-tea.eu 

Website: www.solaris-tea.eu

Veľkoobchod